ADA Library Digital Repository

“Azərbaycan yazıları” Seriyası

“Azərbaycan yazıları” Seriyası

 

“Azəebaycan yazıları” Seriyası ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ hǝyata keçirilǝn “Azǝrbaycan” qǝzeti (1918-1920) külliyyatının nǝşrinǝ (20 cildliyǝ) paralel olaraq, qǝzetdǝ bǝzi şǝxsiyyǝtlǝrin fǝaliyyǝtini yaxud müǝyyǝn vacib mövzuların işıqlandırılmasını oxucuların diqqǝtinǝ toplu bir halda tǝqdim etmǝyi nǝzǝrdǝ tutur.

Recent Submissions

  • Gəncəli, Mehdi; Ağaoğlu, Azad; Kərimli, Teymur (ADA University, 2022)
    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 oktyabr 2022-ci il tarixli sərəncamına əsasən milli mətbuatımızın görkəmli nümayəndəsi, tanınmış yazıçı- publisist və ictimai-siyasi xadim Ömər Faiq Nemanzadənin (1872-1937) anadan ...