ADA Library Digital Repository

Browsing by Subject "Mir Cälal, -- 1908-1978."

Browsing by Subject "Mir Cälal, -- 1908-1978."

Sort by: Order: Results:

  • Paşayev, Mir Cəlal Əli oğlu; Araslı, Həmid (Çaşıoğlu, 2018)
    Bu kitabda XVI əsr dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı, şeir mədəniyyəti, bədii nəsri, sənət və sənətkar haqqında fikirləri müfəssəl şəkildə şərh olunur. Mir Cəlal 1940-cı ildə “Füzulinin poetik ...
  • İmanbәyli, Elnur; Mütәllimov, Tәhsin; Cәfәrova, Mehriban (“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2021)
    “Әdibin Evi” tәrәfindәn nәşr edilәn bu kitaba Mir Cәlalın “Qayğılar” romanı vә on bir hekayәsi daxil edilmişdir. 1930-cu illәrә aid olan bu әsәrlәr ilk dәfә kitab şәklindә işıq üzü görür. “Qayğılar” romanı Azәrbaycan ...